Fondi Strutturali Europei

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 19161 di data 6 luglio 2020

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della  sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.

Con nota di autorizzazione di data 20 luglio 2020 prot.n. AOODGEFID/22970 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina è beneficiario del contributo finanziario di 28.000,00 euro per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso pubblico.

A seguito di ciò e previo assenso delle due Direzioni didattiche il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina ha deciso di utilizzare il finanziamento per la realizzazione del seguente intervento:

  • lavori di adeguamento e risanamento degli spazi didattici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 relativi alla palestra scolastica di Domio/Domjo 220 (codice MIUR nazionale 0320040012, codice regionale TS100595) – spesa complessiva di 70.000,00 euro – CUP: C73G20000990006.

 

Breve descrizione dei lavori:

L’edificio risulta attualmente non utilizzabile da parte dell’utenza scolastica a causa di alcune problematiche inerenti la salubrità degli ambienti interni conseguenti a copiose infiltrazioni di acqua piovana con conseguente degrado sia del manto di copertura che degli intonaci interni ed esterni che di fatto pregiudicano l’utilizzo in sicurezza della struttura scolastica.

Risultano altresì necessari, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, alcuni altri interventi volti sia a differenziare i percorsi di accesso e di uscita dalla palestra che a limitare e contingentare il numero di alunni presenti attraverso adeguata segnaletica necessaria al corretto distanziamento all’interno del locale di attività sportiva e ludica.

Va altresì rilevato, che la palestra scolastica oggetto della proposta di intervento, presenta aspetti di rilevante importanza e necessità per l’attività didattica dell’intero polo scolastico che, in mancanza di altri spazi sia all’interno degli edifici scolastici stessi che nelle vicinanze degli edifici, non può prescindere dall’utilizzo della predetta struttura sia per l’attività ginnica che per altre attività di svago sempre nell’ottica del distanziamento sociale e del contingentamento degli accessi previsto per legge.

In sintesi l’obiettivo delle opere è il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici, ricavando ulteriori spazi per svolgere in sicurezza l’attività motoria e sportiva, nonché le attività nell’ambito di rappresentazioni scolastiche, in coerenza con le finalità dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione attraverso l’adeguamento funzionale degli spazi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le opere previste si riassumono nelle seguenti tipologie lavorative: risanamento del manto di copertura, risanamento sia all’interno che parzialmente all’esterno dell’edificio degli intonaci degradati, esecuzione all’interno del locale di attività sportiva della tinteggiatura delle pareti perimetrali per un corretto risanamento del locale stesso al fine di consentire l’attività ginnica in condizioni igienico sanitarie ottimali, realizzazione di interventi volti sia a differenziare i percorsi di accesso e di uscita dalla palestra e fornitura e posa di adeguata segnaletica a parete ed a pavimento necessaria al contingentamento ed al distanziamento all’interno del locale di attività sportiva e ludica.

 

 

Evropski strukturni skladi

 

Evropski strukturni skladi – Državni operativni program »Za šolo – usposobljenost in učno okolje« 2014-2020 – Prednostna naloga II – Infrastruktura za izobraževanje – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Specifični cilj 10.7 – Akcija 10.7.1 »Dela prekvalifikacije šolskih stavb, tudi za lažje dostopanje osebam s posebnimi potrebami« - Javno obvestilo za prilagoditvena dela in funkcionalno adaptacijo šolskih prostorov in učilnic zaradi posledic izrednega koronastanja covid-19. Javno obvestilo Ministrstva za izobraževanje št. 19161 z dne 6. julija 2020

Ministrstvo za izobraževanje je izdalo javno obvestilo »Prilagoditvena dela in funkcionalna adaptacija šolskih prostorov in učilnic zaradi posledic izrednega koronastanja« v okviru državnega operativnega programa »Za šolo – usposobljenost in učno okolje« 2014-2020 Prednostna naloga II – Infrastruktura za izobraževanje – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in specifični cilj 10.7 – »Povečanje nagnjenosti mladih, da ostanejo v okviru usposabljanja, z izboljšanjem varnosti in uporabnosti šolskega okolja« (ESRR), v okviru akcije 10.7.1 »Dela prekvalifikacije šolskih stavb«.

V dopisu z dovoljenjem z dne 20. julija 2020 št. AOODGEFID/22970 je Ministrstvo za izobraževanje sporočilo Občini Dolina, da prejme finančni prispevek v znesku 28.000,00 EUR za izvajanje del v skladu z nameni javnega obvestila.

Na podlagi tega in po privolitvi s strani obeh didaktičnih ravnateljstev dolinske občine je Občina odločila, da uporabi financiranje za:

  • dela za prilagajanje in saniranje šolskih prostorov zaradi izrednega koronastanja covid-19 v šolski telovadnici pri Domju 220 (državna MIUR koda 0320040012, deželna koda TS100595), za skupni snesek 70.000,00 EUR – koda projekta CUP: C73G20000990006.

 

Krajši opis del:

Stavba s šolsko telovadnico je trenutno neuporabna in je učenci ne morejo koristiti zaradi nekaterih problematik v zvezi z zdravostjo notranjih prostorov zaradi znatnih pronicanj deževnice in posledične okvare bodisi kritine bodisi notranjega in zunanjega ometa, kar dejansko onemogoča varno uporabo šolske zgradbe.

Potrebna so dela kot posledica izrednega koronastanja, in sicer urejanje ločenih vhodnih in izhodnih poti za vstop v telovadnico in izstop iz nje, postavitev signalizacije za kontingentirano vstopanje in za varnostno medosebno razdaljo znotraj prostorov za športno dejavnost in za igranje.

Treba je tudi poudariti, da je šolska telovadnica zlasti pomembna in potrebna za učne dejavnosti celotnega šolskega pola, saj ni drugih prostorov in primernih zunanjih površin niti v šolski stavbi niti v bližini stavbe, zato ni mogoče mimo uporabe omenjene telovadnice bodisi za telovadbo in gibalno vzgojo bodisi za ostale sprostilne dejavnosti, še posebno v luči medosebne varnostne razdalje in omejenega številka dostopov v prostore, kot določa zakon.

Skratka je cilj teh del izboljšanje varnosti in uporabnosti šolskih prostorov, tako da se pridobi več prostora za gibalno in športno dejavnost ter za šolske predstave, v skladu z nameni javnega obvestila Ministrstva za izobraževanje s funkcionalno adaptacijo prostorov zaradi posledic izrednega koronastanja covid-19.

Predvidena dela lahko naštejemo v naslednjih vrstah posegov in dodelavah: saniranje kritine, saniranje obrabljenega notranjega in deloma tudi zunanjega ometa, prepleskanje notranjih sten in zidov v telovadnici za pravilno saniranje prostora, da bi bilo mogoče telovaditi v njem v optimalnih higiensko-sanitarnih pogojih, dela za urejanje ločenih vhodnih in izhodnih poti za vstop v telovadnico in izstop iz nje, dobava in postavitev signalizacije po stenah in na podu za kontingentirano vstopanje in za varnostno medosebno razdaljo znotraj prostorov za športno dejavnost in za igro.

= = = = =