Politika odprtih podatkov

Politika odprtih podatkov

Sledeč predpisom zakonske uredbe št. 33/2013, ki je bila spremenjena z zakonsko uredbo št. 97/2016, je treba “prozornost” razumeti kot popolno dostopnost do vseh podatkov in dokumentov, ki jih hranijo javne uprave in da so ti podatki in dokumenti predmet politike odprtih podatkov, in vključujejo tiste, za katere je obvezna objava v smislu obstoječe zakonodaje.

Podatki in dokumenti, ki jih hranijo javne Uprave, tudi poleg tistih, ki so deležni objave, so zato javni in vsakdo ima pravico, da je z njimi seznanjen,

Politika odprtih podatkov se v bistvu nanaša na pravico vsakega občana do vpogleda podatkov in dokumentov, ki jih hrani javna Uprava, ob spoštovaju omejitev vezanih na zaščito pravno pomembnih interesov.

Vlogo za vpogled podatkov lahko predloži vsak in mora vsebovati navedbo vprašanih podatkov, informacij ali dokumentov brez obveze po utemeljitvi vloge. Vlogo se lahko dostavi Upravi tako v papirnati obliki, kot po telematski poti.

Kot predvidevata 1. in 2. odstavek  člena 5-bis omenjene zakonske uredbe št. 33/2013, se vpogled podatkov izključuje, če to povzroči dejansko ogroženost zaščite ene izmed javnih koristi, vezanih na:

a) javno varnost in javni red;

b) državno varnost;

c) obrambo in vojaške zadeve;

d) mednarodne odnose;

e) politiko ter finančno in ekonomsko stabilnost države;

f) postopke vodenja preiskav o kaznivih dejanjih in njihovo zasledovanje;

g) redno vodenje inšpekcijskih dejavnosti.

Vpogled podatkov se tudi izključuje če predstavlja dejansko ogroženost zaščite ene izmed sledečih zasebnih koristi:

a) zaščita osebnih podatkov, v skladu z zadevno zakonodajo;

b) svoboda in tajnost dopisovanja;

c) ekonomski in komercialni interesi fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino, avtorskimi pravicami in komercialnimi skrivnostmi.

Vlogo za vpogled podatkov se lahko predloži:

a) uradu, ki hrani podatke, informacije ali dokumente;

b) uradu za stike z javnostjo;

c) odgovornemu za preprečevanje korupcije in za prozornost, v primeru, da se vloga nanaša na podatke, informacije ali dokumente, za katere je predvidena obvezna objava v smislu odloka št. 33/2013;

d) drugemu uradu, ki ga uprava navede v predalu “Prozorna Uprava” na institucionalni spletni strani: Referent za Politiko odprtih podatkov;

Referent za Politiko odprtih podatkov je dr. Mitja Lovriha

Telefon 040 8329.230

Naslov elektronske pošte: FOIA@sandorligo-dolina.it

ali na občinsko vložišče Občine Dolina, ki se nahaja v kraju Dolina št. 270.

Vlogo se lahko predloži na vnaprej pripravljenem obrazcu (glej spodaj navedeno povezavo), kateremu je treba priložiti fotokopijo ali digitalno kopijo osebnega dokumenta.

Izdaja podatkov ali dokumentov v elektronski ali papirnati obliki je brezplačna, prosilec pa mora povrniti dejanske in dokumentirane stroške uprave za kopijo na papirju ali na drugačni materialni podlagi. Postopek za vpogled podatkov se mora zaključiti v roku tridesetih dni od predložitve vloge, preko sporočila prositelju in morebitnim soudeleženim osebkom, ob upoštevanju vsekakor morebitne prekinitve poteka roka za zaščito koristi soudeleženih osebkov, po načinih, ki jih navajajo predpisi. Zavrnitev, preložitev in omejitev vpogleda je treba utemeljiti ob upoštevanju omejitev, ki jih določa člen 5-bis zgoraj navedene zakonske uredbe.

V primeru zavrnitve ali delne zavrnitve vpogleda ali v primeru, da prositelj ne dobi odgovora v teku tridesetih dni, lahko predloži vlogo za ponovno preučitev zadeve naslovljeno na odgovornega za preprečevanje korupcije in za prozornost (dr. Santi Terranova), ki odloči o zadevi, z utemeljenim ukrepom, v roku dvajsetih dni.

. [prenos pdf] tega zapisa.

· obrazec vloge za vpogled podatkov (.doc)(pdf)