Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.), in forma monocratica, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii. triennio 2019/2021.

Javni razglas za imenovanje Neodvisnega Organa za Ocenjevanje Dosežkov (O.I.V.), v monokratskem sestavu, v smislu 14. člena z.u. št. 150/2009 in p.s.d. za troletje 2019/2021.

 

Scadenza presentazione domande - Zapadlost za predstavitev vlog: 10.30 31/07/2019

 

Avviso - Razglas (come approvato dalla deliberazione n. 90/g dd. 11/07/2019 e modificato dalla determinazione n. 291/D dd. 17/07/2019)

Domanda - Vloga

Link alla pagina bandi - Povezava na stran z razglasi