Bandi di concorso -- Natečaji


AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ALLA CATEGORIA B -- OBVESTILO O IZBIRNEM POSTOPKU ZA VERTIKALNO NAPREDOVANJE V KATEGORIJO B

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ALLA CATEGORIA B, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A 36 ORE SETTIMANALI PER LE ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI -- OBVESTILO O IZBIRNEM POSTOPKU ZA VERTIKALNO NAPREDOVANJE V KATEGORIJO B, ADMINISTRATIVNI SODELAVEC, PLAČNI RAZRED B1, ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM 36-URNIM TEDENSKIM DELOVNIM ČASOM ZA POTREBE ODDELKA ZA DEMOGRAFSKE STORITVE

Scadenza presentazione domande - Rok predstavitve prijav: 16/01/2024


AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - OBVESTILO O POSTOPKU JAVNE IZBIRE

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA” CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO, PIENO E/O PARZIALE, PER PROGETTI A VALERE SULLA L. 38/2001 E PER ALTRE NECESSITÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE


POSTOPEK JAVNE IZBIRE NA PODLAGI IZPITOV IN USPOSOBLJENOSTI ZA PREDNOSTNI SEZNAM UPRAVNIH SVETOVALCEV Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA C KATEGORIJE, PLAČNI RAZRED C1, KI BODO ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM ALI KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM, ZA PROJEKTE V SKLOPU ZAKONA 38/2001 IN DRUGE POTREBE UPRAVE

 

Si comunica che lo svolgimento della prova orale, a differenza di quanto stabilito nell’avviso della selezione pubblica in oggetto, si svolgerà venerdì 25 agosto 2023 nella sala del Consiglio comunale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, loc. Dolina 270.

Z razliko od tega, kar je bilo določeno v obvestilu za zgoraj navedeni postopek javne izbire, sporočamo, da bo ustni izpit potekal v petek, 25. avgusta 2023,
v dvorani občinskega sveta Občine Dolina, Dolina št. 270.

 


Bando:
Razglas:
concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore contabile" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo pieno/parziale presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dei posti a concorso e' riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010
javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest računovodskega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s plnim/skrajšanim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine, eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 66/2010

Scadenza per la presentazione delle domande:
Zapadlost za predložitev prošenj:
trenta giorni, dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - che equivale al 7 settembre 2020
trideset dni, od naslednjega dne od objave izvlečka natečajnega razpisa v Uradnem listu Republike Italije - to je 7. septembra 2020
Sono disponibili i file dei bandi e dei documenti relativi in formato pdf o rtf (ogni documento distintamente) che in formato compresso (zippato) in un unico file comprendente tutti i documenti.
Na razpolago so datoteke razglasov in povezanih dokumentov v formatu pdf ali rtf (vsak dokument zase) kot v zgoščenem formatu (zip), kjer so v eni datoteki združeni vsi dokumenti.
Files da scaricare:
Datoteke:
BANDO CON TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI (zippato)
RAZPIS Z VSEMI DOKUMENTI (zip)
Cliccare sui nomi con il tasto destro del mouse e scegliere di salvare il file su disco locale.
Kliknite na imena z desno tipko miške in izberite, da se datoteka shrani na disk.
BANDO (pdf)
RAZPIS (pdf)
DOMANDA (docx)
VLOGA (docx)
DOMANDA (odt)
VLOGA (odt)
DOMANDA (pdf)
VLOGA (pdf)
ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO, AMMESSI CON RISERVA ED ESCLUSI DAL CONCORSO (pdf)
SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH Å TEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUÅ ÄŒENI NA NATEÄŒAJ, POGOJNO PRIPUÅ ÄŒENI NA NATEÄŒAJ IN IZKLJUÄŒENI Z NATEÄŒAJA (pdf)
COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE PROVE SCRITTE (pdf)
SPOROÄŒILO O DATUMU OBEH PISNIH NALOG (pdf)
COMUNICAZIONE DELLA NUOVA DATA DELLE PROVE SCRITTE (10/12/2020) (pdf)
SPOROÄŒILO O NOVEM DATUMU OBEH PISNIH NALOG (10/12/2020) (pdf)
COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELLE PROVE DI CONCORSO (pdf)
SPOROÄŒILO O ODLOGU NATEÄŒAJNIH PREISKUÅ ENJ (pdf)
COMUNICAZIONE DELLE NUOVE DATE DELLA PROVA SCRITTA (07/07/2021) E DELL'ORALE (28-29/07/2021) (pdf)
SPOROÄŒILO O NOVIH DATUMIH PISNE NALOGE (07/07/2021) IN USTNEGA IZPITA (28-29/07/2021) (pdf)
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 (pdf)
SAMOIZJAVA COVID-19 (pdf)
NOMINA COMMISSIONE (pdf)
IMENOVANJE KOMISIJE (pdf)
PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (pdf)
OPERATIVNI NAÄŒRT O NATEÄŒJNEM POSTOPKU (pdf)
PLANIMETRIA SEDE PROVA SCRITTA (PALESTRA COMUNALE) (pdf)
TLORIS SEDEŽA PRVE PREIZKUŠNJE (OBČINSKA TELOVADNICA) (pdf)
PLANIMETRIA SEDE PROVA ORALE (PALESTRA COMUNALE) (pdf)
TLORIS SEDEŽA DRUGE PREIZKUŠNJE (OBČINSKA SEDEŽ) (pdf)
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA) (pdf)
ESTRATTO DAL VERBALE N.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI (pdf)
ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE E COMUNICAZIONE DELL'ORARIO DELLA PROVA ORALE (pdf)
SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH Å TEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUÅ ÄŒENI NA USTNI IZPIT IN SPOROÄŒILO O URNIKU USTNEGA IZPITA (pdf)
MODIFICA COMMISSIONE (pdf)
SPREMEMBA KOMISIJE (pdf)
ESITO PROVA ORALE (pdf)
IZIDI USTNEGA IZPITA (pdf)
GRADUATORIA FINALE (approvata con Det. n. 435/D dd. 03/08/2021) (pdf)
KONÄŒNA LESTVICA (odobrena z Odl. Å t. 435/D z dne 03.08.2021) (pdf)

Bando:
Razglas:
concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore tecnico" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje dveh (2) mest tehničnega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s polovičnim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine
Scadenza per la presentazione delle domande:
Zapadlost za predložitev prošenj:
trenta giorni, dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - che equivale al 7 settembre 2020
trideset dni, od naslednjega dne od objave izvlečka natečajnega razpisa v Uradnem listu Republike Italije - to je 7. septembra 2020
Sono disponibili i file dei bandi e dei documenti relativi in formato pdf o rtf (ogni documento distintamente) che in formato compresso (zippato) in un unico file comprendente tutti i documenti.
Na razpolago so datoteke razglasov in povezanih dokumentov v formatu pdf ali rtf (vsak dokument zase) kot v zgoščenem formatu (zip), kjer so v eni datoteki združeni vsi dokumenti.
Files da scaricare:
Datoteke:
BANDO CON TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI (zippato)
RAZPIS Z VSEMI DOKUMENTI (zip)
Cliccare sui nomi con il tasto destro del mouse e scegliere di salvare il file su disco locale.
Kliknite na imena z desno tipko miške in izberite, da se datoteka shrani na disk.
BANDO (pdf)
RAZPIS (pdf)
DOMANDA (docx)
VLOGA (docx)
DOMANDA (odt)
VLOGA (odt)
DOMANDA (pdf)
VLOGA (pdf)
ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESCLUSI DAL CONCORSO (pdf)
SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH Å TEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUÅ ÄŒENI NA NATEÄŒAJ IN IZKLJUÄŒENI Z NATEÄŒAJA (pdf)
COMUNICAZIONE DELLE DATE DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE (pdf)
SPOROÄŒILO O DATUMIH OBEH PISNIH NALOG IN USTNEGA IZPITA (pdf)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI (pdf)
ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE E COMUNICAZIONE DELL'ORARIO DELLA PROVA ORALE (pdf)
SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH Å TEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUÅ ÄŒENI NA USTNI IZPIT IN SPOROÄŒILO O URNIKU USTNEGA IZPITA (pdf)
ESITO PROVA ORALE E PUNTEGGIO TOTALE (pdf)
IZIDI USTNEGA IZPITA IN SKUPNE TOÄŒKE (pdf)
GRADUATORIA FINALE (approvata con Det. n. 401/D dd. 28/10/2020) (pdf)
KONÄŒNA LESTVICA (odobrena z Odl. Å t. 401/D z dne 28.10.2020) (pdf)

Bando:
Razglas:
avviso di selezione per mobilita' esterna, nell'ambito del Comparto unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 2 posti di cat. C "istruttore tecnico" a tempo parziale al 50% e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena
obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj Enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 2 mest kat. C - "tehnični uradnik" s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika
Scadenza per la presentazione delle domande:
Zapadlost za predložitev prošenj:
26 giugno 2020
26. junij 2020
Sono disponibili i file dei bandi e dei documenti relativi in formato pdf o rtf (ogni documento distintamente) che in formato compresso (zippato) in un unico file comprendente tutti i documenti.
Na razpolago so datoteke razglasov in povezanih dokumentov v formatu pdf ali rtf (vsak dokument zase) kot v zgoščenem formatu (zip), kjer so v eni datoteki združeni vsi dokumenti.
Files da scaricare:
Datoteke:
BANDO CON TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI (zippato)
RAZPIS Z VSEMI DOKUMENTI (zip)
Cliccare sui nomi con il tasto destro del mouse e scegliere di salvare il file su disco locale.
Kliknite na imena z desno tipko miške in izberite, da se datoteka shrani na disk.
AVVISO (pdf)
OBVESTILO (pdf)
DOMANDA (pdf)
VLOGA (pdf)

Bando:
Razglas:
avviso di selezione per mobilita' esterna, nell'ambito del Comparto unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 3 posti di cat. C "istruttore contabile" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena
obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj Enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 3 mest kat. C - "računovodski uradnik" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika
Scadenza per la presentazione delle domande:
Zapadlost za predložitev prošenj:
22 giugno 2020
22. junij 2020
Sono disponibili i file dei bandi e dei documenti relativi in formato pdf o rtf (ogni documento distintamente) che in formato compresso (zippato) in un unico file comprendente tutti i documenti.
Na razpolago so datoteke razglasov in povezanih dokumentov v formatu pdf ali rtf (vsak dokument zase) kot v zgoščenem formatu (zip), kjer so v eni datoteki združeni vsi dokumenti.
Files da scaricare:
Datoteke:
BANDO CON TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI (zippato)
RAZPIS Z VSEMI DOKUMENTI (zip)
Cliccare sui nomi con il tasto destro del mouse e scegliere di salvare il file su disco locale.
Kliknite na imena z desno tipko miške in izberite, da se datoteka shrani na disk.
AVVISO (pdf)
OBVESTILO (pdf)
DOMANDA (pdf)
VLOGA (pdf)

Bando:
Razglas:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia locale" con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
javni natecaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje enega (1) mesta agenta lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, placilni razred PLA1 s pogodbo s polnim delovnim casom in na nedolocen cas

Scadenza per la presentazione delle domande:
Zapadlost za predložitev prošenj:
trenta giorni, dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - che equivale al 7 settembre 2020
trideset dni, od naslednjega dne od objave izvlečka natečajnega razpisa v Uradnem listu Republike Italije - to je 7. septembra 2020
Sono disponibili i file dei bandi e dei documenti relativi in formato pdf o rtf (ogni documento distintamente) che in formato compresso (zippato) in un unico file comprendente tutti i documenti.
Na razpolago so datoteke razglasov in povezanih dokumentov v formatu pdf ali rtf (vsak dokument zase) kot v zgoščenem formatu (zip), kjer so v eni datoteki združeni vsi dokumenti.
Files da scaricare:
Datoteke:
Cliccare sui nomi con il tasto destro del mouse e scegliere di salvare il file su disco locale.
Kliknite na imena z desno tipko miške in izberite, da se datoteka shrani na disk.
GRADUATORIA FINALE (approvata con Det. n. 364/D dd. 12/10/2020) (pdf)
KONÄŒNA LESTVICA (odobrena z Odl. Å t. 364/D z dne 12.10.2020) (pdf)