Contributo una tantum per le utenze domestiche di gas metano -- Enkratni prispevek za gospodinjske uporabnike zemeljskega plina

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
( TR I E S T E – TR S T )
Contributo una tantum per le utenze domestiche di gas metano
La Giunta Comunale con delibera n. 79 del 15.06.2022, in considerazione del fatto che gli oneri di conduzione dell'abitazione incidono in modo rilevante nei bilanci familiari, in particolare per quanto concerne le spese per le utenze domestiche, ha disposto per l'anno 2022 l'apertura di un bando per l'erogazione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle spese per le utenze domestiche di gas metano.
Chi può presentare domanda
Per accedere al contributo i cittadini interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
➢ cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
➢ residenza nel Comune di San Dorligo della Valle - Dolina da almeno 12 mesi;
➢ la domanda deve essere riferita alla fornitura di gas metano per l’abitazione di residenza del nucleo familiare;
➢ possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità il cui valore non sia superiore a € 30.000,00.
Come fare
Il bando e la domanda per accedere al contributo possono essere scaricati dal sito del Comune: www.sandorligo-dolina.it
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 30/09/2022.
Come vengono corrisposti i contributi
La graduatoria dei beneficiari verrà stilata in base all’indicatore ISEE, partendo dal valore più basso.
Il contributo verrà assegnato seguendo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate nella domanda.
Informazioni
Per informazioni è possibile telefonare al numero: 040 8329262 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail all’indirizzo ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
( TR I E S T E – TR S T )
Enkratni prispevek za gospodinjske uporabnike zemeljskega plina
Ob upoštevanju dejstva, da stroški za bivanje precej obremenjujejo družine, zlasti kar zadeva stroške za porabo energije, je občinski odbor s sklepom št. 79 z dne 15. 6. 2022 odredil razpis za leto 2022 za dodelitev enkratnega prispevka v pomoč družinam pri plačilu gospodinjskih priključkov za zemeljski plin.
Kdo lahko prejme prispevek
Da prejmete prispevek, morate izpolnjevati naslednje pogoje:
➢ italijansko državljanstvo ali državljanstvo države članice Evropske unije ali državljanstvo države zunaj Evropske unije z rednim dovoljenjem za bivanje;
➢ stalno prebivališče v dolinski občini že vsaj 12 mesecev;
➢ vloga se mora nanašati na priključek stalnega prebivališča za dobavo zemeljskega plina za gospodinjstvo;
➢ veljavno potrdilo s kazalnikom ISEE za vrednost, ki ne presega 30.000,00 EUR.
Kako prosimo za prispevek
Razpis in vloga za prispevek sta na voljo na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it
Vlogo je treba predložiti najkasneje do 13.00 ure dne 30. septembra 2022.
Kako Občina izplača prispevek
Lestvica upravičencev bo sestavljena na podlagi kazalnika ISEE, začenši od najnižje vrednosti.
Prispevek bo dodeljen po lestvici do izčrpanja sredstev.
Prispevek prejmete kar z nakazilom na račun, ki bo naveden v vlogi.
Informacije
Za informacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 8329262 od 10.00 do 12.00 od ponedeljka do petka ali pošljete e-sporočilo na naslov ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it