Contributo una tantum per le utenze domestiche di gas metano -- Enkratni prispevek za gospodinjske uporabnike zemeljskega plina

Contributo una tantum per le utenze domestiche di gas metano
La Giunta Comunale con delibera n. 79 del 15.06.2022, in considerazione del fatto che gli oneri di conduzione dell'abitazione incidono in modo rilevante nei bilanci familiari, in particolare per quanto concerne le spese per le utenze domestiche, ha disposto per l'anno 2022 l'apertura di un bando per l'erogazione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle spese per le utenze domestiche di gas metano.

 

Enkratni prispevek za gospodinjske uporabnike zemeljskega plina
Ob upoštevanju dejstva, da stroški za bivanje precej obremenjujejo družine, zlasti kar zadeva stroške za porabo energije, je občinski odbor s sklepom št. 79 z dne 15. 6. 2022 odredil razpis za leto 2022 za dodelitev enkratnega prispevka v pomoč družinam pri plačilu gospodinjskih priključkov za zemeljski plin.

 

Link alla pagina -- Link na stran