Italian
 
Slovensko

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE CONTABILE” - NUOVA DATA PROVE SCRITTE -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA TRI MESTA RAČUNOVODSKEGA URADNIKA - NOVI DATUM PISNIH NALOG

martedì, 10 novembre 2020

 

Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore contabile" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo pieno/parziale presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dei posti a concorso e' riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010.

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest računovodskega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s plnim/skrajšanim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine, eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 66/2010.

 

COMUNICAZIONE DELLA NUOVA DATA DELLE PROVE SCRITTE: 10/12/2020

SPOROČILO O NOVEM DATUMU OBEH PISNIH NALOG: 10/12/2020

 

link alla pagina - povezava na stran