Italian
 
Slovensko

Emergenza COVID-19 – distribuzione mascherine alla popolazione - prosecuzione / Izredno stanje COVID-19 – razdeljevanje zaščitnih mask občanom - nadaljevanje

martedì, 28 aprile 2020

Si avvisa che il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina prosegue con la distribuzione delle mascherine alla popolazione.

La distribuzione viene eseguita da parte della squadra comunale dei volontari di protezione civile e dell’associazione vigili del fuoco Breg.

La distribuzione prevede due fasi.

Nella prima fase vengono distribuite le mascherine concesse da parte della Protezione civile della Regione con le modalità di consegna di una busta contenente due mascherine per ogni nucleo familiare.

Nella seconda fase vengono distribuite le mascherine concesse da parte della Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino S.p.a. (S.I.O.T.) con la modalità di consegna di una mascherina per ogni cittadino.

Alla fine della distribuzione tutti i nuclei familiari riceveranno una busta con due mascherine (relativa alla prima fase) e ogni cittadino riceverà una mascherina (relativa alla seconda fase).

Le fasi di distribuzione in alcune frazioni possono essere invertite, nel senso che in alcune frazioni la seconda fase può precedere la prima fase.

La distribuzione delle mascherine al Comune avviene periodicamente il che significa che la distribuzione ai nuclei familiari/cittadini avviene per fasi ogniqualvolta al Comune vengono consegnate le mascherine.

Allo stato attuale i volontari di protezione civile hanno distribuito tutte le mascherine consegnate al Comune:

-       ai nuclei familiari di Domio/Domjo, Puglie/Pulje, Aquilinia/Žavlje, Francovez/Frankovec, Log, San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje, Bagnoli della Rosandra/Boljunec, Bagnoli superiore/Gornji konec, Bottazzo/Botač, Hervati/Hrvati, San Lorenzo/Jezero, Pesek, Lacotisce/Lakotišče, Mattonaia/Krmenka, Mont, Crociata/Križpot, Caresana/Mačkolje, Prebeneg, Dolina, Moccò/Zabrežec, San Antonio in Bosco/Boršt e Grozzana/Gročana sono state distribuite le buste di due mascherine per ogni nucleo (relative alla prima fase);

-       ai cittadini di Lacotisce/Lakotišče, Mattonaia/Krmenka, Mont, Crociata/Križpot, Caresana/Mačkolje, Prebeneg, Dolina, Crogole/Kroglje, Moccò/Zabrežec, San Antonio in Bosco/Boršt, Bottazzo/Botač, Hervati/Hrvati, San Lorenzo/Jezero, Pesek, Grozzana/Gročana, Aquilinia/Žavlje, Francovez/Frankovec, Domio/Domjo, Puglie/Pulje, Log, San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje, Bagnoli della Rosandra/Boljunec e Bagnoli superiore/Gornji konec sono state distribuite le mascherine singole per ogni cittadino (relative alla seconda fase).

Nello stabilire i criteri di priorità di distribuzione si è tenuto conto in particolare dell’intenzione di privilegiare le frazioni con più concentrazione di abitanti e più vicine e a confine con i conglomerati popolosi del Comune di Trieste e del Comune di Muggia.

La distribuzione proseguirà non appena saranno consegnate al Comune ulteriori scorte di mascherine.

 

------oOo-------

 

Občina Dolina obvešča, da se nadaljuje razdeljevanje zaščitnih mask občanom.

Razdeljevanje opravljajo prostovoljci občinske ekipe civilne zaščite ter združenja prostovoljnih gaslilcev Breg in predvideva dve fazi.

V prvi fazi se porazdelijo zaščitne maske, ki jih je nudila deželna Civilna zaščita in se jih izroči v vrečki z dvema maskama vsaki družini.

V drugi fazi se porazdelijo zaščitne maske, ki jih je darovala italijanska družba za čezalpski naftovod D.d. (SIOT) in se izroči po eno masko vsakemu občanu.

Na koncu bo vsaka družina prejela vrečko z dvema zaščitnima maskama (v prvi fazi) in vsak občan bo prejel po eno zaščitno masko (v drugi fazi).

Faze razdeljevanja se v nekaterih vaseh lahko spremenijo, v smislu, da se lahko v nekaterih vaseh izvede najprej drugo fazo razdeljevanja, nato prvo.

Občina prejema zaščitne maske občasno, to pomeni, da se razdeljevanje družinam/občanom sproži vsakič ko Občina prejme pošiljko.

Zaenkrat so prostovoljci civilne zaščite porazdelili vse zaščitne maske, ki jih je Občina prejela:

-       družinam z Domja, Pulj, Žavelj, Frankovca, Loga, Ricmanj, Boljunca, Gornjega konca, Botača, Hrvatov, Jezera, Peska, Lakotišč, Krmenke, Monta, Križpota, Mačkolj, Prebenega, Doline, Zabrežca, Boršta in Gročane se je porazdelilo vrečke z dvema zaščitnima maskama za vsako družino (prva faza);

-       občanom iz Lakotišča, Krmenke, Monta, Križpota, Mačkolj, Prebenega, Doline, Krogelj, Zabrežca, Boršta, Botača, Hrvatov, Jezera, Peska, Gročane, Žavelj, Frankovca, Domja, Pulj,  Loga, Ricmanj, Boljunca in Gornjega konca se je porazdelilo posamezne zaščitne maske za vsakega občana (druga faza).

Pri določitvi prednostnih kriterijev razdeljevanja se je upoštevalo predvsem namen, da se daje prednost gosto naseljenim območjem in krajem, ki mejijo z gosto naseljenimi območji v občini Trst in občini Milje.

Razdeljevanje se bo nadaljevalo takoj ko bo občina prejela dodatne pošiljke zaščitnih mask.