Italian
 
Slovensko

VIRUS COVID-19: SERVIZI COMUNALI - VIRUS COVID-19: OBČINSKE STORITVE

venerdì, 06 marzo 2020

Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina comunica che, in relazione al proseguire dell'emergenza da COVID-19 (“Coronavirus”), in linea con le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm dd. 4/3/2020), sono sospese fino al 3 aprile compreso, tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura organizzati o coorganizzati dal Comune o che si svolgano in strutture o aree comunali.

Si comunica inoltre, sino al 3 aprile 2020, l’apertura al pubblico degli uffici (negli ordinari orari di ricevimento), previo appuntamento, fatti salvi i casi di evidente necessità ed urgenza (IN ALLEGATO L’ELENCO DEI CONTATTI E RELATIVI ORARI).

Si continua nel frattempo a ribadire la necessità per tutti di attenersi alle regole di igiene e prevenzione già indicate dal Ministero della Salute (lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, usare fazzoletti monouso ecc. - vedi www.salute.gov.it).

(Ulteriori specificazioni nel testo integrale del Dpcm contenente tutte le disposizioni di contrasto e contenimento del Covid-19 sia per i cittadini che per le Pubbliche Amministrazioni, consultabile al seguente link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf).

-----oOo-----

Občina Dolina obvešča, glede na nadaljevanje epidemiološke ogroženosti zaradi virusa COVID-19 (“koronavirus”), in v skladu z določili vsebovanimi v Odloku Predsedstva Ministrskega Sveta (Opms z dne 4.3.2020), da so do vključno 3. aprila letos prekinjene vse prireditve, vsi dogodki in vse predstave, kateregakoli značaja, ki jih organizira ali soorganizira Občina, ali ki se odvijajo v prostorih v občinski lasti.

Obenem se sporoča, da bodo do 3. aprila 2020 uradi odprti za občane (v običajnih urnikih poslovanja) samo po najavi, razen v primeru očitne potrebe in nujnosti (V PRILOGI SEZNAM KONTAKTOV URADOV IN ODGOVARJAJOČIH URNIKOV)

Podčrtuje se nujnost, da se vsi strogo držijo higijenskih ukrepov in preventive, ki jih navaja Ministrstvo za Zdravje (pogosto umivanje rok, izogibanje bližini z osebami, ki trpijo za akutnimi dihalnimi infekcijami, izogibanje dotiku oči, nosa in ust z rokami, uporaba robcev za enkratno uporabo, itd. – glej spletno stran www.salute.gov.it).

(Dodatna pojasnila so vsebovana v besedilu Opms, kjer so navedena določila za preprečevanje in omejitev virusa Covid-19, namenjena tako občanom kot javnim uprava, na spletni strani: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf).