Italian
 
Slovensko

AVVISO OBBLIGO DI ISTRUZIONE - OBVESTILO O OBVEZNOSTI ŠOLANJA

mercoledì, 11 dicembre 2019

AVVISO OBBLIGO DI ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL RESPONSABILE DELL’ ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

                        

Visto il D.Lgs. 16/4/1994, n. 27 recante "Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la Legge 28/3/2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13/12/2001, n. 489 recante "Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico";

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 19/2/2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 della Legge 28/3/2003, n.53";

Visto il D.Lgs. 15/4/2005, n.76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2 – comma 1 – lett. c), della L. 28/3/2003, n. 53;

Visto il D.M.Pubblica Istruzione del 22/8/2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1 – comma 622, della Legge 27/12/2006, n.296”;

Visto l’art. 4 del D.P.R. 20/3/2009, n. 89;

Visto l'art. 34 della Costituzione e il vigente Statuto comunale;

 

RENDE NOTO

In applicazione delle norme soprarichiamate:

1) Sono soggetti all'assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2) Ha assolto l’obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

3) Rispondono dell'assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

In relazione al disposto dell'art. 2 comma 2 del D.M.13/12/2001, n. 89, e dell'art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. 20/3/2009, n. 89, questo Ufficio ha compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prenderne visione presso l’Ufficio Scuole durante le ore di apertura al pubblico. E' assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.

4) L’art. 4 – comma 2 dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: “Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento”.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32 – comma 1 della Legge 18/9/2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune.

 

Si informa che le scuole presenti sul territorio comunale fanno riferimento a due Direzioni Didattiche;

Istituto Comprensivo “J.Pangerc” con lingua d’insegnamento slovena con sede a Dolina n° 210, tel. 040/228 132, https://www.vspangerc.eu;

Istituto Comprensivo statale “G. Roli”, con sede a Borgo S. Sergio (Trieste) in via Forti n° 15, tel. 040/825 122, https://www.istitutoroli.it;

 -----o-----

OBVESTILO O OBVEZNOSTI ŠOLANJA - ŠOLSKO LETO 2020/2021

ODGOVORNA ZA ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSKE STORITVE

 

Po pregledu Z.U. št. 27 z dne 16.4.1994, na zadevo "Odobritev Poenotenega Besedila veljavnih zakonskih določil na področju izobraževanja, za šole vseh vrst in stopenj ";

Po pregledu zakona št. 53 z dne 28.3.2003, na zadevo "Pooblastilo Vladi za določitev splošnih določil o izobraževanju in o bistvenih nivojih dosežkov na področju šolanja in strokovnega izobraževanja";

Po pregledu Odloka Ministrstva za izobraževanje, Univerzo in Raziskovanje št. 489 z dne 13.12.2001, na zadevo “Pravilnik o dopolnitvi predpisov vezanih na nadzorovanje glede izpolnjevanja obveznega šolanja”;

Po pregledu Z.U. št. 267 z dne 18.8.2000;

Po pregledu Z.U. št. 59 z dne 19.2.2004, na zadevo “Določitev splošnih predpisov za otroške vrtce in za prvo stopnjo izobraževanja, v skladu s 1. členom Zakona št. 53 z dne 28.3.2003”;

Po pregledu Z.U. št. 76 z dne 15.4.2005, na zadevo “Določitev splošnih predpisov o pravici-dolžnosti šolanja in izobraževanja,v skladu s črko c) 1. odstavka 2. člena Zakona št. 53 z dne 28.3.2003”;

Po pregledu odloka Ministrstva za javno izobraževanje št. 139 z dne 22.08.2007 “Pravilnik o predpisih na področju izpolnjevanja obveze do izobraževanja, v smislu 622. odstavka 1. člena Zakona št. 296 z dne 27.12.2006”;

Po pregledu 4. člena O.P.R. št. 89 z dne 20.3.2009;

Po pregledu 34. člena Ustave in veljavnega občinskega Statuta;

 

OBVEŠČAM

V izpolnjevanju zgoraj priklicanih predpisov:

1) So podvrženi izpolnitvi obveze do izobraževanja in šolanja otroci od šestega do šestnajstega leta starosti. Dijakom z nepokretnostjo je dovoljeno zaključiti obvezno šolanje tudi do izpolnitve osemnajstega leta starosti.

2) Obvezo o šolanju je izpolnil dijak, ki je zaključil osnovno šolo, nižjo srednjo šolo in drugi razred višje srednje šole, državne ali ne-državne, ki so pooblaščene za izdajanje študijskih spričeval, ki jih priznava Država, ali tudi privatno, sledeč veljavnim predpisom. Starši mladoletnika ali njegovi skrbniki, ki bi nameravali poskrbeti zasebno ali neposredno za njegovo izobraževanje in/ali šolanje morajo dokazati, da imajo tehnično ali ekonomsko sposobnost za to in morajo o tem vsako leto obvestiti pristojno oblast.

3) Za izpolnitev obveznosti odgovarjajo starši mladoletnika ali vsakdo, ki iz kateregakoli razloga opravlja njihovo zadolžitev;

V zvezi z določilom 2. odstavka 2. člena M.O. št. 89 z sne 13.12.2001 in odstavkov 1 in 2 4. člena O.P.R. št. 89 z dne 20.3.2009, je ta urad sestavil seznam otrok, ki izpolnijo šesto leto starosti do 31. decembra zadevnega šolskega leta in so podvrženi obvezi šolanja. Vsak, ki ima pravico, si lahko ogleda seznam na Uradu za Šole med urnikom odprtja. Zajmčena je obravnava osebnih podatkov v skladu s predpisi veljavnih določil.

4) 2. odstavek 4. člena istega O.P.R. št. 89/2009, dobesedno določa: “Obenem smejo biti vpisani v osnovno šolo, na prošnjo družin, deklice in dečki, ki izpolnijo šesto leto starosti do 30. aprila zadevnega šolskega leta”.

Pričujoče obvestilo, glede na določilo 1. odstavka 32. člena Zakona št. 69 z dne 18.9.2009, je objavljeno tudi na inštitucionalni spletni strani te Občine.

 

Sporočamo, da šole na našem občinskem prostoru pripadajo dvem didaktičnim ravnateljstom;

Večstopenjska šola “J.Pangerc” s slovenskim učnim jezikom s sedežem v Dolini št. 210, tel. 040/228 132, https://www.vspangerc.eu;

Državni večstopenjski zavod “G. Roli”, s sedežem v naselju Sv. Sergija (Trst) v ul. Forti št. 15, tel. 040/825 122, https://www.istitutoroli.it;