Italian
 
Slovensko

ADESIONI ALLA FRUIZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - KORIŠČENJE OBČINSKEGA ŠOLSKEGA PREVOZA

giovedì, 09 maggio 2019

AVVISO

ISCRIZIONE DEFINITIVA SENZA PREADESIONE

 

A.S. 2019-20

ADESIONI ALLA FRUIZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

 

COME

I moduli sono disponibili sul sito internet: www.sandorligo-dolina.it o presso l'Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici del Comune di San Dorligo della Valle.

I moduli dovranno essere consegnati, debitamente compilati e sottoscritti, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante, secondo una delle seguenti modalità:

-          a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (orario: lunedì 8.30 – 12.15 e 14.30 – 16.45, martedì e giovedì 10.00-12.15, mercoledì e venerdì 8.30-10.30);

-          tramite posta (fa fede il timbro postale di spedizione);

-          per via telematica da PEC del genitore/tutore dichiarante a PEC del Comune di San Dorligo della Valle comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, in questo caso fa fede la data di invio telematico dell'istanza.

 

IL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Le domande per il servizio del trasporto scolastico vanno presentate entro lunedì 17 giugno 2019.

·         il servizio è attivato solo per i frequentanti di una delle scuole primarie/secondarie di primo grado, site sul territorio comunale;

·         saranno prese in considerazione solo le domande presentate, compilando l’apposito modulo, che ha valore di iscrizione al servizio in oggetto con diritto di precedenza rispetto alle domande pervenute dopo il 17/06/2019;

·         a causa del limitato numero dei posti negli scuolabus, gli alunni delle scuole primarie hanno la precedenza;

·         la precedenza di adesione viene data ai residenti del Comune di S. Dorligo della Valle, mentre i non residenti potranno usufruire del servizio, solo a seguito della necessaria autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di residenza, come da vigente normativa in materia;

·         il servizio di trasporto scolastico è a pagamento.

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici

Dolina, 270 – San Dorligo della Valle (TS)

040–8329280 -281

Orario: lunedì 14.30-16.45, martedi 10.00-11.30 e giovedì 10.00-12.15

e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it

 

-----o-----

 

 

 

OBVESTILO

ENKRATNI VPIS BREZ PREDVPISA

 

ŠOLSKO LETO 2019-20

KORISTENJE OBČINSKEGA ŠOLSKEGA PREVOZA

 

KAKO

Obrazci so na razpolago na spletni strani: www.sandorligo-dolina.it ali v Uradu za Izobraževanje in Šolske Storitve občine Dolina.

Obrazce se izroči, ustrezno izpolnjene in podpisane, s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta izjavitelja na enega od  sledečih načinov:

-          ročno na občinsko vložišče (urnik: ponedeljek 8.30–12.15 in 14.30–16.45, torek in četrtek 10.00-12.15, sreda in petek 8.30-10.30)

-          preko pošte, (upošteva se datum na poštnem žigu pošiljke);

-          po telematski pošti od priporočene elektronske pošte starša/skrbnika izjavitelja na priporočeno elektronsko pošto Občine Dolina comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, v tem slučaju se upošteva datum telematske pošiljke prošnje.

 

 

OBČINSKI ŠOLSKI PREVOZ

Prošnje morajo biti predstavljene do ponedeljka 17. junija 2019.

·        storitev nudimo samo otrokom, ki obiskujejo eno izmed osnovnih/srednjih šol na občinskem prostoru;

·        upoštevali bomo izključno prošnje predložene na ustreznem obrazcu, ki velja kot prijava k zadevni storitvi, s prednostno pravico tistih prošenj, ki dospejo do 18.06.2018.

·        zaradi omejenega števila mest na šolabusih, imajo šolarji osnovnih šol prednost pred ostalimi;

·        prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v občini Dolina, medtem ko se bodo bivajoči v drugi občini lahko posluževali storitve samo po izstavitvi potrebnega dovoljenja s strani Župana občine v kateri prebivajo, kot predvideva veljavna zakonodaja.

·        služba šolskega prevoza je proti plačilu.

 

 

ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISI SE LAHKO OBRNETE NA:

Urad za Izobraževanje in Šolske Storitve

Dolina, 270 – Dolina (TS)

040–8329280 / 040-8329281 / 040-8329252

Urnik: ponedeljek 14.30–16.45,  torek 10.00-11.30, četrtek 10.00-12.15;

e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it

 

avviso - obvestilo

modulo d'iscrizione in lingua italiana

obrazec za vpis v slovenkem jeziku