Italian
 
Slovensko

Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - ammissione domande fuori termine -- Deželna doklada za rodnost in za zaposlovanje žensk - sprejemanje vlog predloženih po zapadlosti roka

venerdì, 18 gennaio 2019

A V V I S O

Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile

 

AMMISSIONE DOMANDE FUORI TERMINE

(Rivolto ai titolari di Carta famiglia che, nel 2018, avendone i requisiti, non hanno presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018)

 

 

         SI COMUNICA CHE LE DOMANDE DI INCENTIVO ALLA NATALITA’  PER I BAMBINI NATI/ADOTTATI NEL 2018 NON PRESENTATE ENTRO I TERMINI DEI 90 GIORNI DALLA NASCITA/ADOZIONE, POSSONO ESSERE AMMESSE IN RAGIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE ALLA L.R. 28/2018, ART. 7, COMMI DA 6 A 9.

 

TALI DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO I 90 GIORNI DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA (IL 4 GENNAIO 2019), PERTANTO IL TERMINE SCADE PERENTORIAMENTE IL 3 APRILE 2019 E DARANNO DIRITTO A DUE ANNUALITA’ DI BENEFICIO (2019 E 2020).

 

                                            --- * ---

 

O B V E S T I L O

Deželna doklada za rodnost in za zaposlovanje žensk

 

SPREJEMANJE VLOG PREDLOŽENIH PO ZAPADLOSTI ROKA

(Namenjena imetnikom Družinske karte, ki so leta 2018 imeli pogoje, a niso predložili prošnje za ugodnost v roku predvidenem po 16. odstavku 8. člena deželnega zakona 14/2018)

 

 

         OBVEŠČAMO, DA SE BO PROŠNJE ZA VZPODBUJANJE RODNOSTI ZA OTROKE ROJENE/POSVOJENE V LETU 2018, KI NISO BILE PREDLOŽENE V ROKU 90 DNI OD ROJSTVA/POSVOJITVE, LAHKO SPREJELO NA OSNOVI DOLOČIL VSEBOVANIH V 7. ČLENU - ODSTAVKIH OD 6. DO 9. – D.Z. 28/2018.

 

ZADEVNE PROŠNJE JE TREBA PREDLOŽITI V ROKU 90 DNI OD DNEVA KO JE PREDPIS STOPIL V VELJAVO (4. JANUARJA 2019), TOREJ NAJKASNEJE DO 3. APRILA 2019, MOŽNO PA BO KORISTITI DVE LETI UGODNOSTI (2019 IN 2020).

 

avviso - obvestilo

domanda - vloga