Italian
 
Slovensko

RACCOLTA RIFIUTI - POBIRANJE ODPADKOV

mercoledì, 06 giugno 2018

L’Amministrazione del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina e A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati, sono lieti di condividere con entusiasmo alcuni risultati della raccolta differenziata che si sono ottenuti recentemente, in particolare per quanto riguarda la qualità dei rifiuti raccolti sul territorio e la gestione dei rifiuti durante le sagre e manifestazioni pubbliche.

Innanzitutto, si deve evidenziare l’eccellente risultato riscontrato nel corso dell’ultima analisi merceologica del 16 maggio scorso effettuata dal COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica) sugli imballaggi in plastica e lattine raccolti nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina. Lo scarto relativo al campione analizzato è stato solamente del 6,3 %, rientrando quindi tra i migliori risultati non solo del bacino di A&T 2000 S.p.A., ma dell’intero bacino regionale e nazionale. Questo risultato è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dei cittadini del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina a cui, a quasi un anno dall’ingresso del Comune nella compagine societaria di A&T 2000, va un sentito ringraziamento per l’impegno, l’attenzione e la costanza che dimostrano nei confronti dell’ambiente e della raccolta differenziata. Una menzione particolare per il risultato raggiunto va anche alla squadra di raccoglitori che operano sul territorio.

Un altro risultato di rilievo riguarda la gestione dei rifiuti presso le sagre e manifestazioni pubbliche del Comune. Infatti, in quest’ultimo periodo, le principali associazioni del territorio si sono profuse in un’attiva sinergia con la struttura comunale e i tecnici di A&T 2000 S.p.A. per gestire in maniera virtuosa i rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche da loro organizzate. A tal proposito l’Amministrazione Comunale ha deciso di accollarsi le spese di gestione dei rifiuti prodotti dalle sagre nel caso in cui gli organizzatori si impegnino a garantire una corretta differenziazione. A Dolina, nel corso della Majenca, e a Caresana-Mačkolje, nel corso della Praznik Češenj, sono state attivate due isole ecologiche presidiate, che hanno consentito una corretta differenziazione dei rifiuti, riducendo al minimo la quantità di rifiuto indifferenziato e garantendo al contempo una notevole quantità e un’eccellente qualità del materiale differenziato raccolto. Inoltre, in questi giorni, nel corso della sagra Praznik vina organizzata da SKD Slovenec in località Moccò-Zabrežec, l’associazione inizierà ad introdurre le stoviglie compostabili al posto di quelle in plastica, mentre la SKD Fran Venturini di Domio, che organizza la Šagra na Krmenki a Mattonaia-Krmenka, dall’8 all’11 giugno, ha deciso fin da subito di eliminare le stoviglie in plastica, adottando completamente le stoviglie compostabili. In tutti questi casi si assiste ad esempi virtuosi di gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nelle sagre, che sia l’Amministrazione comunale che A&T 2000 si augurano vengano replicate nel corso delle diverse manifestazioni che si terranno sul territorio per favorire un ulteriore miglioramento dei, seppur già eccellenti, risultati di gestione dei rifiuti.

 

---O---

 

Uprava Občine Dolina in A&T 2000 S.p.A., ki upravlja službo odvoza komunalnih in njim izenačenih odpadkov, z veseljem želita deliti nekaj rezultatov, doseženih pred kratkim z ločenim zbiranjem odpadkov, zlasti kar zadeva kakovost odpadkov, zbranih na dolinskem ozemlju, in ravnanje z odpadki na šagrah in podobnih prireditvah.

Najprej je treba poudariti odličen rezultat iz zadnje blagoznanske analize z dne 16. maja, ki jo je izvedel konzorcij COREPLA (Državni konzorcij za zbiranje, recikliranje in predelavo plastične embalaže) na plastičnih embalažah in pločevinkah, zbranih v dolinski občini. Ostanek na analiziranem vzorcu je dosegel samo 6,3 % in zato uvrščamo ta dosežek med najboljše rezultate, ne samo na območju, ki ga upravlja družba A&T 2000 S.p.A., pač pa tudi na deželni in državni ravni. Ta rezultat je dodatna potrditev vneme, ki jo dokazujejo prebivalci občine Dolina, katerim gre, po skoraj enem letu od vstopa Občine v družbo A&T 2000, iskrena zahvala za vnemo, pozornost in vztrajnost, ki jih dokazujejo do okolja in ločenega zbiranja odpadkov. Posebna omemba za doseženi rezultat gre tudi ekipi delavcev, ki pobirajo odpadke.

Še dodaten pomemben rezultat gre zabeležiti pri ravnanju z odpadki na vaških šagrah in podobnih prireditvah. V zadnjem obdobju so se namreč glavna društva iz Brega zedinila za aktivno sinergijo skupaj z občinskimi uradi in s tehniki A&T 2000 S.p.A. za skrbno ravnanje z odpadki, ki nastajajo med prireditvami v organizaciji društev. S tem v zvezi se je občinska uprava obvezala, da bo krila stroške za ravnanje z odpadki od šager, če bodo organizatorji zagotovili pravilno ločevanje odpadkov. V Dolini za Majenco in v Mačkoljah za Praznikom češenj sta delovala dva čuvana ekološka otoka, kjer je bilo mogoče pravilno ločevati odpadke, kar je zmanjšalo na minimalno stopnjo količino ostalih suhih odpadkov in hkrati zagotovilo znatno količino in odlično kakovost ločeno zbranega materiala. Poleg tega bo v teh dneh društvo SKD Slovenec, ki organizira Praznik vina v Zabrežcu, začelo uvajati biorazgradljivo posodo namesto plastične, medtem ko se je društvo SKD Fran Venturini od Domja, ki organizira Šagro na Krmenki od 8. do 11. junija, že od začetka odločilo, da odpravi plastično posodo in jo popolnoma nadomesti z biorazgradljivo. V vseh navedenih primerih prisostvujemo vzornim zgledom trajnostnega ravnanja z odpadki, ki jih proizvajamo na šagrah. Bodisi občinska uprava bodisi podjetje A&T 2000 upata, da se bo tak pristop ponavljal tudi na ostalih prireditvah, ki se bodo odvijale v dolinskem prostoru, in pripomogel k izboljšavi, čeprav že odličnih, rezultatov ravnanja z odpadki.