Italiano
 
Slovenščina

Reddito di inclusione (REI) - Dohodek za vključevanje (REI)

martedì, 31 ottobre 2017

Dal 1° novembre 2017 la richiesta di concessione del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) non potrà più essere accolta. La SIA dal 1° gennaio 2018  verrà sostituita dalla misura nazionale Reddito di inclusione (REI), come previsto dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega per il contrasto alla povertà. 

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste.

Per ricevere il REI gli aventi diritto residenti nei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle si possono recare allo sportello di “Interventi di sostegno al reddito” attivo presso la sede del Servizio Sociale Comunale di Muggia, piazza della Repubblica n. 4 – I piano al martedì e al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le domande di REI si possono presentare allo sportello di sostegno al reddito a partire dal 1° dicembre 2017.

Dal 1° novembre 2017 per le domande della misura regionale MIA, tuttora attiva, gli interessati si potranno recare allo sportello di “Interventi di sostegno al reddito”.

Requisiti per il REI


Il richiedente deve essere:

 • sia cittadino dell'Unione o suo familiare con diritto di soggiorno, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 • che residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni.

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

 • presenza di uno o più minorenni;
 • presenza di un figlio con disabilità;
 • presenza di una donna in stato di gravidanza;
 • presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

 • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
 • un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE) non superiore a 3.000 euro;
 • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
 • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). 

Altri requisiti: è anche necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

 • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria;
 • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati negli ultimi 2 anni (esclusi autoveicoli/motoveicoli con agevolazione fiscale per disabilità);
 • non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

-----o-----

 

Od dne 1. novembra 2017 se ne bo več sprejemalo prošenj za dodelitev Podpore za aktivno vključevanje (“SIA”). Namesto podpore za aktivno vključevanje bo od 1. januarja 2018 stopil v veljavo vsedržavni ukrep “Dohodka za vključevanje” (“REI”), kot to predvideva zakonska uredba št. 147 z dne 15. septembra 2017, ki izvršuje poverjeni zakon za boj proti revščini.

Tisti, katerim je bila priznana Podpora za aktivno vključevanje (“SIA”) v letu 2017, bodo še naprej prejemali odgovarjajoči denarni prispevek za predvideno obdobje in po predvidenih načinih.

Za prejetje Dohodka za vključevanje (“REI”) se lahko občani občin Milj in Dolina, ki imajo do dohodka pravico, obrnejo na okence “Posegov za pomoč dohodkom”, ki je aktivno na sedežu socialne službe na Občini Milje, na trgu Republike št. 4 – 1. nadstropje, ob torkih in četrtkih od 9.30 do 12.30Prošnje za dohodkov za vključevanje (“REI) se lahko predložijo na okencu za pomoč dohodkom od 1. decembra 2017 dalje.

Od 1. novembra 2017 se bodo lahko interesenti za prošnje glede deželnega prispevka “MIA”, ki je še vedno aktiven,  obrnili na okence “Posegov za pomoč dohodkom”.

Pogoji za koristenje Dohodka za vključevanje (“REI”):


Prositelj mora imeti oba naslednja pogoja:

 • državljan Unije ali njegov družinski član s pravico do bivanja, oziroma državljan tretje države z dovoljenjem za bivanje v EU za daljša obdobja;
 • državjan s stalnim neprekinjenim bivališčem v Italiji za dobo vsaj 2 let.

Družinsko jedro se mora nahajati v vsaj enem od sledečih položajev:

 • prisotnost enega ali več mladoletni oseb;
 • prisotnost nepokretnega otroka;
 • prisotnost nosečnice;
 • prisotnost družinskega člana, ki je dopolnil 55 let s specifičnimi pogoji brezposelnosti.

Poleg tega, mora skupno družinsko jedro imeti:

 • vrednost količnika “ISEE”, v teku veljave, ki ne presega 6.000 evrov;
 • vrednost količnika “ISRE” (dohodkovni pokazatelj “ISEE”), ki ne presega 3.000 evrov;
 • vrednost nepremičninskega premoženja, z izjemo bivališča, ki ne presega 20.000 evrov;
 • vrednost premičninskega premoženja (depoziti, tekoči računi), ki ne 10.000 evrov (znižan na 8 tisoč evrov za par in na 6 tisoč evrov za eno samo osebo). 

Drugi pogoji: potrebno je tudi, da vsak član družinskega jedra:

 • ni že deležen podpor socialnega skrbstva za zaposlovanje (“NASpI”) ali druge socialne pomoči za neprostovoljno brezposelnost;
 • nima avtomobilov in/ali motornih vozil registriranih v zadnjih 2 letih (z izjemo avtomobilov/motornih vozil z davčnimi olajšavami za nepokretnost);
 • nima čolnov ali izletniških ladij.