Italian
 
Slovensko

Piano di Conservazione e Sviluppo della Val Rosandra / Ohranjevalno Razvojni Načrt doline Glinščice

sreda, 10 junij 2020

 

AVVISO – OBVESTILO

 

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/c del 20.05.2020, è stato adottato il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice.

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 42 del 1996 la Deliberazione di adozione e tutti gli elaborati relativi al Piano sono depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 10 giugno 2020 affinché chiunque possa prenderne visione. Gli elaborati sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente www.sandorligo-dolina.it al link www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/index.php.

Per poter visionare gli elaborati cartacei contattare la segreteria dell’Ente alla mail mojca.svab@sandorligo-dolina.it tel. 040 8329231.

Entro il periodo di deposito, quindi entro il 10.7.2020 chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano di Conservazione e Sviluppo possono far pervenire opposizioni.

 

-----oOo-----

 

Občina Dolina obvešča, da je s sklepom občinskega odbora št. 11/c z dne 20.05.2020, Sprejela Ohranjevalno Razvojni Načrt deželnega naravnega Rezervata doline Glinščice.

Na podlagi 17. člena DZ št. 42 iz leta 1996 so sklep o sprejetju načrta in vsi povezani elaborati shranjeni na občinskem tajništvu za čas trideset dni od datuma objave obvestila o shranjenju na uradnem vestniku dežele Furlanije Julijske krajine dne 10. junija 2020, da jih lahko vsakdo pregleda. Elaborati so na razpolago na uradni spletni strani občine Dolina www.sandorligo-dolina.it na naslovu www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/index.php.

Za vpogled elaboratov v papirnati obliki je treba stopiti v stik s tajništvom občine Dolina preko elektronske pošte mojca.svab@sandorligo-dolina.it ali telefona 040 8329231.

Med obdobjem shranjenja, torej do 10. 7. 2020 lahko vsakdo predloži Občini pripombe. V istem obdobju lahko lastniki nepremičnin podvrženih služnosti na podlagi Ohranjevalno Razvojnega Načrta, predložijo ustanovi svoje ugovore.