Italian
 
Slovensko

Riapertura centro raccolta a Bagnoli - Ponovno odprtje zbirnega centra v Boljuncu

torek, 14 april 2020

Il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina e A&T 2000 spa riapriranno il Centro di Raccolta di Bagnoli della Rosandra-Boljunec con modalità di accesso contingentato previa prenotazione (6 utenti all’ora), al fine di mettere in atto tutti i possibili accorgimenti atti ad evitare gli assembramenti di persone e a limitarne al massimo gli spostamenti vista l'emergenza sanitaria, a partire da lunedì 20 aprile. Il Centro di raccolta sarà aperto con i soliti orari il lunedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00, i mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per prenotare i cittadini potranno contattare il Comune al numero 339 8760665 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 10.00 alle 12.00 e 14.00 alle 16.00. Per ogni nucleo famigliare sarà consentito un unico accesso ogni 4 settimane. Per accedere al centro di raccolta, sarà necessario presentarsi esattamente all'ora indicata nella prenotazione, non prima; indossare la mascherina, o comunque un dispositivo che copra naso e bocca, e i guanti. Si potrà entrare uno alla volta, o comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dagli addetti. Chi è in attesa non dovrà in alcun modo creare assembramenti o code, ma attendere il proprio turno all’interno della propria autovettura. Inoltre, i cittadini prenotati dovranno esibire l'apposito modulo di autocertificazione opportunamente compilato con la descrizione della necessità (es. “conferimento rifiuti / ritiro sacchetti al centro di raccolta su appuntamento”), e presentare all’addetto la tessera sanitaria o l'apposito tesserino (utenze non domestiche) per il riconoscimento. All'interno del centro di raccolta è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza e trattenersi all'interno della struttura per lo stretto tempo necessario.

Tutte le informazioni relative alla riapertura del Centro di raccolta sono disponibili sul sito www.sandorligo-dolina.it e sul sito www.aet2000.it nelle news e nella sezione “I servizi nel tuo Comune”.

------oOo------

Občina Dolina in družba A&T 2000 spa bosta od ponedeljka 20. aprila ponovno odprli zbirni center za odpadke v Boljuncu, v katerega bo mogoče vstopiti po najavi (6 uporabnikov na uro), da bodo dostopi številčno omejeni. S tem želimo udejanjiti vse, kar je mogoče, da bi spoštovali navodila, ki prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi, poleg tega bi z najavo čim bolj omejili premikanje ljudi glede na izredno stanje zaradi okužbe. Zbirni center bo odprt z običajnim urnikom, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 15.00 do 19.00, ob sredah od 9.00 do 13.00, ob sobotah od 9.00 do 13.00 in od 15.00 do 19.00.

Za najavo lahko občani telefonirajo na občino na številko 339 8760665 od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. Za vsako družino bo dovoljen en sam dostop vsake štiri tedne. Za vstop v zbirni center se mora uporabnik predstaviti točno ob uri, za katero je najavljen, po možnosti ne prej; nositi mora rokavice in masko ali imeti drugače zakrita usta in nos. Uporabniki bodo vstopali eden naenkrat in vsekakor sledili navodilom, ki jih bodo dajali uslužbenci. Kdor čaka v vrsti, se ne sme približevati drugim, niti ustvarjati vrst, ampak počakati kar v svojem avtomobilu. Najavljeni uporabniki morajo izpolniti in pokazati uslužbencu obrazec s samoizjavo, v kateri morajo napisati razlog (npr. odlaganje odpadkov v zbirni center po najavi / dvig vrečk v zbirnem centru po najavi), poleg tega morajo imeti s seboj tudi zdravstveno izkaznico ali namensko kartico (za negospodinjske uporabnike). Znotraj zbirnega centra je treba seveda vedno spoštovati varnostno razdaljo in se zadrževati v objektu čim manj, samo, kolikor je nujno potrebno.

Vse informacije o odprtju zbirnega centra so na voljo na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it in na spletni strani podjetja www.aet2000.it med novicami in pod povezavo »I servizi nel tuo Comune«.

L'UFFICIO STAMPA – TISKOVNI URAD