Italian
 
Slovensko

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). NUOVE MODALITA' DI DETERMINAZIONE -- EKVIVALENTNI EKONOMSKI POLOŽAJ (ISEE). NOVI NAČINI DOLOČEVANJA

petek, 16 januar 2015

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). NUOVE MODALITA' DI

DETERMINAZIONE GIA' RECEPITE DALLA GIUNTA COMUNALE DI MUGGIA

 

Il Comune di Muggia, anche in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 1.3 di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina, informa che, per i cittadini del Comune di Muggia che accedono a prestazioni sociali agevolate (come i servizi educativi e ricreativi comunali, il servizio di mensa scolastica comunale) e per i cittadini del Comune di Muggia e del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina che accedono ai servizi e agli interventi socioassistenziali erogati  dall’Ambito 1.3 (quali il servizio di assistenza domiciliare, i contributi economici alla famiglia, i sostegni economici a persone non autosufficienti, la contribuzione per il pagamento delle rette, ecc.), a partire dal primo gennaio 2015, sono cambiate le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come prescritto dal DPCM 159/2013. La nuova disciplina è già stata recepita dalla Giunta comunale di Muggia nella seduta di fine anno, il 29 dicembre scorso. Pertanto, le prestazioni sociali agevolate richieste a partire dal primo gennaio, saranno erogate esclusivamente in base all’ISEE rivisto (sulla base del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica - DSU), mentre per quelle già in corso di erogazione saranno valide in generale le disposizioni precedentemente vigenti, armonizzate, in questa fase di transizione, con quanto previsto dal citato Decreto.


Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli sull'applicazione delle nuove disposizioni alle varie prestazioni erogate dal Comune di Muggia in ambito educativo e sociale, si veda l’atto ufficiale pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito www.comune.muggia.ts.it. Si tratta della Deliberazione Giuntale n° 210 dd. 29.12.2014."

 

Per quanto riguarda in particolare la Carta Famiglia, si precisa quanto segue:

Dal primo gennaio 2015, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di ISEE, per la richiesta di rilascio o di rinnovo della CARTA FAMIGLIA, è necessario acquisire l’ISEE con le nuove modalità di calcolo.

Le CARTE FAMIGLIA in corso di validità continuano ad essere tali fino alla loro naturale scadenza (validità ISEE più 30 giorni) e quindi i titolari potranno accedere come di consueto al beneficio ENERGIA ELETTRICA di prossima attivazione senza dover presentare un nuovo ISEE.

 

 

 

EKVIVALENTNI EKONOMSKI POLOŽAJ (ISEE). NOVI NAČINI DOLOČEVANJA,

KI JIH JE ŽE SPREJEL OBČINSKI ODBOR OBČINE MILJE

 

Občina Milje, tudi v svoji vlogi Ustanove, ki upravlja Socialno službo občin Okraja 1.3 Milje in Dolina, obvešča, da so se za občane občine Milje, ki se poslužujejo olajšanih socialnih storitev (kot so občinske vzgojne in rekreativne službe, služba občinskih šolskih kosil) in za občane občine Dolina, ki se poslužujejo storitev in socialno-skrbstvenih posegov, ki jih nudi Okraj 1.3 (kot so služba oskrbe na domu, denarni prispevki družinam, denarna podpora nesamostojnim osebam, prispevki za plačevanje najemnin, itd.), od prvega januarja 2015 dalje, spremenili pogoji določevanja in območja izvajanja Pokazatelja Ekvivalentnega Ekonomskega Položaja (ISEE) kot to zahteva Odlok Predsednika Ministrskega Sveta št. 159/2013. Nova določila je odbor občine Milje že sprejel na svoji seji ob koncu leta dne 29. decembra lani. Zato se bo vprašane olajšane socialne storitve od prvega januarja dalje, nudilo izključno na podlagi na novo določenega potrdila ISEE (na osnovi obrazca o enotni nadomestni izjavi – DSU), medtem ko bodo za storitve, ki se jih že nudi, še naprej veljala prejšnja določila, ki se jih bo v tej prehodni fazi uskladilo s predvidevanji navedenega Odloka.

Za dodatne informacije in pojasnila glede izvjanja novih določil pri raznih storitvah, ki jih nudi Občina Milje na vzgojnem in socialnem področju, si je mogoče ogledati uradni akt, ki je objavljen na spletni oglasni deski, na spletni strani www.comune.muggia.ts.it. Gre za sklep občinskega sveta št. 210 z dne 29.12.2014.

 

Kar se pa tiče podrobneje Družinske karte, pojasnjujemo sledeče:

Od prvega janaurja 2015, po vstopu v veljavo novih določil v zvezi s pokazateljem ISEE, je za izstavitev ali obnovo DRUŽINSKE KARTE, potrebno imeti pokazatelj ISEE, pridobljen z novim načinom računanja.

Veljavne DRUŽINSKE KARTE so še naprej veljavne do njihove naravne zapadlosti (veljavnost potrdila ISEE plus 30 dni). Zato bodo imetniki lahko kot običajno koristili bonus za ELEKTRIČNO ENERGIJO, ki bo v kratkem na razpolago, ne da bi morali pri tem predložiti novo potrdilo ISEE.